Política De Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENER

Aquesta «Política de privacitat i protecció de dades» té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i el tractament de dades personals per part de la nostra empresa per vetllar pels drets fonamentals, per l’honor i per les llibertats, en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals, d’acord amb el Reglament (UE) general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

De conformitat amb aquestes normatives, l’informem de tots els detalls que puguin ser del seu interès sobre com duem a terme aquests processos i amb quines finalitats, sobre quines altres entitats poden tenir accés a les seves dades i sobre quins són els seus drets.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui s’encarrega de recollir i tractar les dades

El responsable del tractament de dades és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals; en cas que les finalitats i mitjans de tractament estiguin determinats pel dret de la Unió Europea o de l’estat espanyol. En aquest cas, les nostres dades d’identificació són:

Responsable del tractament: R. ESPINAR, S.L CIF: B58468992 Domicili: Avenida del Vallès, 322, Polígono Industrial “Els Bellots”, 08227 de Terrassa (Barcelona) Correu electrònic: raypa@raypa.com Telèfon: 937830720

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En alguns casos, necessitem el seu consentiment per tal de recollir i tractar les seves dades personals, motiu pel qual en detallem a continuació els usos i finalitats previstos:

– Comunicacions: publicitat i comunicació d’activitats. – Consultes i sol·licituds d’informació: respondre la sol·licitud o consulta plantejada. – Sol·licituds de feina: participar en els processos de selecció de la companyia. – Clients i proveïdors: gestionar la relació comercial. – Persones de contacte de clients i proveïdors: mantenir relacions comercials amb les seves organitzacions.

4.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de dades estan sempre legitimats per diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

– Comunicacions: en cas de clients, interès legítim de màrqueting directe (article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). En cas de clients potencials, consentiment explícit de l’interessat (article 21.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). – Consulta i sol·licituds d’informació: interès legítim d’atenció al client i/o interessats. – Sol·licituds de feina: consentiment explícit de l’interessat. – Clients i proveïdors: compliment contractual. – Persones de contacte de clients i proveïdors: interès legítim del responsable (article 19 de la LOPD-GDD).

Té dret a retirar el consentiment que ha donat en qualsevol moment.

5.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les dades?

Del mateix interessat o del seu representant legal.

Quins tipus de dades recollim i tractem?

– Dades d’identificació. – Adreça de correu electrònic. – Adreça postal. – NIF, NIE o passaport. – Nom i cognoms. – Telèfon.

De les persones que sol·licitin feina es tractaran, a més, l’experiència laboral i les dades acadèmiques que es descriguin al currículum vitae.

Dels clients i proveïdors que siguin persones físiques es tractaran, a més, les dades bancàries.

6.- TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Fem servir les seves dades durant el temps estrictament necessari que ens permeti complir les finalitats indicades anteriorment, i pot retirar el consentiment que ens ha donat en qualsevol moment, llevat que existeixi alguna obligació o requeriment legal; i en tot cas:

– Dades de comunicacions comercials: es tractaran fins que l’interessat no manifesti el contrari. – Dades de consultes i sol·licituds d’informació: els conservem durant un any des que es realitza la consulta o sol·licitud. – Dades dels sol·licitants d’ocupació: els conservem durant un any des que es presenta el currículum. – Dades de clients i proveïdors: els conservem mentre duri la relació contractual i fins als sis anys, d’acord amb l’article 30 del Codi de comerç. – Dades de persones de contacte de clients i/o proveïdors: els conservem mentre duri la relació contractual i fins a sis anys, d’acord amb l’article 30 del Codi de comerç

7.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les dades?

La nostra companyia adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per tal de garantir la seguretat i la privacitat de les dades, evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen.

Entre d’altres, destaquem les mesures següents:

– Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. – Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic. – Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i de les implementacions organitzatives per garantir la seguretat del tractament. – Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

8.- DESTINATARIS DE LES DADES

L’informem que no duem a terme comunicacions de les seves dades a terceres empreses ni transferències internacionals de dades personals fora de la Unió Europea.

9.- DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent en matèria de protecció de dades l’empara pel que fa a una sèrie de drets relacionats amb l’ús i el funcionament de les dades. Tots i cadascun d’aquests drets són intransferibles i unipersonals, és a dir, que només poden ser exercits pel titular de les dades i amb comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació, li indiquem els drets als quals fem referència:

– Accés: l’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant o no de les dades que l’incumbeixen i informació detallada sobre aspectes concrets del tractament que se n’està duent terme.

– Rectificació: l’interessat té dret que es rectifiquin i que es completin les dades personals inexactes o incompletes que l’incumbeixen.

– Supressió: l’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals. La supressió, però, estarà subjecta als límits establerts per la norma reguladora.

– Limitació del tractament: l’interessat té dret a sol·licitar la limitació respecte del tractament de les seves dades de caràcter personal.

– Oposició: en circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. R. ESPINAR, S.L. deixarà de tractar les dades a excepció que no sigui possible per motius legals o imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de les dades: l’interessat té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixen, que hagi facilitat a un responsable de tractament de dades, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

– Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades a l’autoritat de control: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació amb les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació del tractament i retirada del consentiment, pot dirigir-se per escrit a R. ESPINAR, S.L., Avinguda Avenida del Vallès, 322, Polígono Industrial “Els Bellots”, 08227 de Terrassa (Barcelona) o bé a l’adreça de correu electrònic rgpd@raypa.com .com, adjuntant, en tot cas, una còpia del seu DNI, passaport o document equivalent que l’identifiqui.

Com es pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’emparen, si creu que les seves dades no estan sent tractades de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades, podrà presentar una reclamació a l’autoritat de control corresponent, les dades de contacte de la qual són:

Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid, Espanya. Correu electrònic: info@agpd.es. Telèfon: 912 663 517. Pàgina web: www.agpd.es.

Scroll to Top