Política de Privacitat

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta «Política de privacitat i protecció de dades» té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i el tractament de dades personals per part de la nostra empresa per vetllar pels drets fonamentals, per l’honor i per les llibertats, en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals, d’acord amb el Reglament (UE) general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

De conformitat amb aquestes normatives, l’informem de tots els detalls que puguin ser del seu interès sobre com duem a terme aquests processos i amb quines finalitats, sobre quines altres entitats poden tenir accés a les seves dades i sobre quins són els seus drets.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les seves dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives són:

Responsable del Tractament: R. ESPINAR, SL,
CIF: B58468992
Domicili: Avinguda del Vallès, 322, Polígon Industrial “Els Bellots”, 08227 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic: raypa@raypa.com
Telèfon: 937830720

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En alguns casos, necessitem el seu consentiment per tal de recollir i tractar les seves dades personals, motiu pel qual en detallem a continuació els usos i finalitats previstos:

– Comunicacions: Publicitat i comunicacions d’activitats – Consultes i sol·licituds d’informació: Donar resposta a la sol·licitud plantejada. – Sol·licituds d’ocupació: participar en els processos de selecció de la companyia. – Clients i Proveïdors: Gestionar la relació negocial. – Persones de contacte de Clients i Proveïdors: Mantenir relacions comercials amb les seves organitzacions.

4.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de dades estan sempre legitimats per diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

– Comunicacions: en cas de clients un interès legítim de màrqueting directe (Art 21.2 Llei 34/2002) En el cas de clients potencials, el consentiment explícit de l’interessat (art. 21.1 Llei 34/2002). – Consultes i sol·licituds d’informació: Un interès legítim d’atenció a client i / o interessats. – Sol·licituds d’ocupació: el consentiment explícit de l’interessat – Clients i Proveïdors: el compliment contractual. – Persones de contacte de Clients i Proveïdors: Un interès legítim del Responsable (Art 19 LOPDyGDD)

Té dret a retirar el consentiment que ha donat en qualsevol moment.

5.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seves dades?

Del mateix interessat o del seu representant legal.

Quins tipus de dades recollim i tractem?

– Dades d’identificació. – Adreça de correu electrònic. – Adreça postal. – NIF, NIE o passaport. – Nom i cognoms. – Telèfon.

De les persones que sol·licitin feina es tractaran, a més, l’experiència laboral i les dades acadèmiques que es descriguin al currículum vitae.

Dels clients i proveïdors que siguin persones físiques es tractaran, a més, les dades bancàries.

6.- TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Fem servir les seves dades durant el temps estrictament necessari que ens permeti complir les finalitats indicades anteriorment, i pot retirar el consentiment que ens ha donat en qualsevol moment, llevat que existeixi alguna obligació o requeriment legal; i en tot cas:

– Dades de comunicacions comercials: es tractaran fins que l’interessat no manifesti el contrari. – Dades de consultes i sol·licituds d’informació: els conservem durant un any des que es realitza la consulta o sol·licitud. – Dades dels sol·licitants d’ocupació: els conservem durant un any des que es presenta el currículum. – Dades de clients i proveïdors: els conservem mentre duri la relació contractual i fins als sis anys, d’acord amb l’article 30 del Codi de Comerç. – Dades de persones de contacte de clients i/o proveïdors: els conservem mentre duri la relació contractual i fins a sis anys, d’acord amb l’article 30 del Codi de Comerç

7.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les dades?

La nostra companyia adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per tal de garantir la seguretat i la privacitat de les dades, evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen.

Entre d’altres, destaquem les mesures següents:

– Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. – Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic. – Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i de les implementacions organitzatives per garantir la seguretat del tractament. – Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

8.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

L’informem que no duem a terme comunicacions de les seves dades a terceres empreses ni transferències internacionals de dades personals fora de la Unió Europea.

9.- DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent en matèria de protecció de dades l’empara pel que fa a una sèrie de drets relacionats amb l’ús i el funcionament de les dades. Tots i cadascun d’aquests drets són intransferibles i unipersonals, és a dir, que només poden ser exercits pel titular de les dades i amb comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació, li indiquem els drets als quals fem referència:

– Accés: l’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant o no de les dades que l’incumbeixen i informació detallada sobre aspectes concrets del tractament que se n’està duent terme.

– Rectificació: l’interessat té dret que es rectifiquin i que es completin les dades personals inexactes o incompletes que l’incumbeixen.

– Supressió: L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

– Limitació del tractament: l’interessat té dret a sol·licitar la limitació respecte del tractament de les seves dades de caràcter personal.

– Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. R. ESPINAR, SL deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Dret a la portabilitat de les seves dades: És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament .

– Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades a l’autoritat de control: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació del tractament i retirada del consentiment, pot dirigir-se per escrit a R. ESPINAR, S.L., Avinguda del Vallès, 322, Polígon Industrial “Els Bellots”, 08227 de Terrassa (Barcelona) o bé a l’adreça de correu electrònic rgpd@raypa.com.com, adjuntant, en tot cas, una còpia del seu DNI, passaport o document equivalent que l’identifiqui.

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’emparen, si creu que les seves dades no estan sent tractades de conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podrà presentar una reclamació a l’Autoritat de Control corresponent, les dades de contacte de la qual són:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid, Espanya; E-mail: info@agpd.es – Telèfon: 912663517 – Web: www.agpd.es

Este es el elemento que se ocultará en pantallas de escritorio.