Política de Xarxes Socials

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de R. ESPINAR, SL, a la xarxa social

De conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) R. ESPINAR, SL, des d’ara el RESPONSABLE, desitja posar en coneixement dels usuaris de les nostres xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquestes pàgines oficials del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dóna el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquestes xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l’assistència consentida de titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. Aquest quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable de l’arxiu

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a (Pol. Ind. Els Bellots) Av. del Vallès, 322 – 08227 Terrassa (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i s’emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de les pàgines oficials del RESPONSABLE en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE i d’altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquestes xarxes socials, pel que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-les servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquestes pàgines oficials del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la

Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquestes pàgines oficials delRESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o d’altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualssevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a les pàgines oficials del RESPONSABLE, podrà ser coneguda pels restants usuaris de les pàgines oficials i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE adverteix a l’usuari que, llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial delRESPONSABLE en la mateixa.

8. Drets que assisteixen a l’Interessat:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Una altra informació d’interès

El RESPONSABLE podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

R. ESPINAR, SL
teresaespinar@raypa.com

Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

Scroll to Top