AVÍS LEGAL

Aquest avís legal (d’ara endavant, «l’avís legal»), juntament amb la Política de privacitat i galetes, regeix l’accés i l’ús d’aquest lloc web (d’ara endavant, «el lloc web»).

Avís Legal

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i n’utilitzi els serveis o hi faciliti les seves dades assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, «l’usuari») i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes i de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. En cas de no estar-hi d’acord, cal que l’usuari abandoni immediatament el lloc web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest avís legal, l’usuari manifesta:

  • Que ha llegit, que entén i que comprèn el que s’hi exposa.
  • Que assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest avís legal tindrà un període de validesa indefinit i serà aplicable fins a la publicació d’una nova versió.

ESPINAR, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació d’avisar prèviament o d’informar-ne als usuaris. La publicació de les modificacions al lloc web serà entesa com a avís suficient.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest avís legal.

ESPINAR, S.L. es reserva el dret a denegar o a restringir l’ús i/o l’accés al lloc web a un usuari en cas d’incompliment d’aquestes condicions generals, sense dret a rebre cap compensació d’indemnització per aquest fet.

1. Informació general del lloc web

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’ofereix a continuació la informació general del lloc web:

Titular: R. ESPINAR, S.L.
Domicili social: Avenida Vallès, 322, 08227 de Terrassa (Barcelona)
CIF: B58468992
Correu electrònic: [email protected]
Telèfon: 937 830 720
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full B-66683, tom 24247, foli 122, inscripció 11.

2. Condicions d’ús del lloc web

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tots els seus continguts i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i aquest avís legal. De la mateixa manera, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i continguts del lloc web i a no utilitzar-los per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, contingut, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que sigui contrari a la llei, a la moral, a l’ordre públic i a aquest avís legal.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne R. ESPINAR, S.L. respecte de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui ser obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes d’utilització indicades anteriorment.

3. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’usuari al lloc web no implica per a R. ESPINAR, S.L. l’obligació de controlar l’absència de virus, de cucs o de qualsevol altre element informàtic nociu. En tot cas, correspon l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics maliciosos.

ESPINAR, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts als programes i/o equips informàtics de l’usuari o de tercers durant la navegació pel lloc web o durant la utilització dels serveis que s’hi ofereixen.

ESPINAR, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que derivin d’errors o desconnexions de les xarxes de comunicacions i que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web durant la seva prestació o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaços, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, «llocs enllaçats»). En aquests casos, R. ESPINAR, S.L. només serà responsable dels continguts i dels serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència necessària. En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un lloc web enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho immediatament a R. ESPINAR, S.L., sense que, en cap cas, aquesta comunicació suposi per a R. ESPINAR, S.L. l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre R. ESPINAR, S.L. i els responsables o titulars d’aquests llocs web, així com tampoc la recomanació, la promoció o la identificació de R. ESPINAR, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests llocs enllaçats.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari al lloc web, R. ESPINAR, S.L. no coneix els continguts ni els serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, la manca de qualitat, la no actualització, la indisponiblitat, l’error o la inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a R. ESPINAR, S.L.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, incloent-hi, a tall merament enunciatiu, els textos, els documents, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els enllaços i la resta de continguts audiovisuals i sonors, el disseny gràfic i el codi font, són propietat intel·lectual de R. ESPINAR, S.L. o de tercers, i no es cedeixen a l’usuari cap dels drets d’explotació d’aquests continguts reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat de R. ESPINAR, S.L. o de tercers, sense que s’atribueixi a l’usuari cap dret sobre ells.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualssevol de les clàusules incloses en aquest avís fossin declarades totalment o parcialment nul·les o ineficaces, la nul·litat o ineficàcia afectarà només la disposició o la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç. L’avís legal seguirà vigent pel que fa a tota la resta i la disposició concreta serà considerada totalment o parcialment no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest avís legal es regirà i s’interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre R. ESPINAR, S.L. i l’usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.